Tworzenie jedności

Jednym z zadań związku jest jednoczenie ludzi chcących mieć godne warunki pracy - kliknij poniżej aby przeczytać więcej.

Więcej Info

Cele związku

  1.   • Ochrona miejsc pracy
  2.   • Ochrona warunków pracy i płacy
  3.   • Samopomoc wewnątrzzwiązkowa

Więcej Info

Jesteś tutaj: Główna

Główna

Porozumienie w Solino
Opublikowano:   poniedziałek
26
sty   2015   00:00  przez
Karina Pater

 

W IKS Solino podpisano porozumienie 

W piątek, w 95 dniu protestu głodowego w IKS Solino podpisano porozumienie. Po  ośmiogodzinnych rozmowach prezesa zarządu ze związkowcami, przy udziale przedstawicieli PKN Orlen i Ministerstwa Skarbu Państwa osiągnięto porozumienie w sprawie zakończenia protestu oraz zasad wynagradzania i powołania zespołu ds. gospodarczych. - Strony porozumienia ustaliły, że do końca 2015 ma być wynegocjowany nowy zbiorowy układ pracy, do tego czasu ma obowiązywać dotychczasowy.


Czytaj więcej...


Opublikowano:   czwartek
22
sty   2015   11:28  przez
Karina Pater

 

Masówki i referendum strajkowe w JSW

 

Jutro (23 stycznia) ruszają masówki w kopalniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Powód: wypowiedzenie przez spółkę 3 porozumień zbiorowych, mających gwarancje rządowe. Zaś od poniedziałku rusza dwudniowe  referendum w sprawie ewentualnego strajku.  

 

Biuro Prasowe ZZG w PolsceZwiązki JSW odpowiadają na wypowiedzenie 3 porozumień zbiorowych
Opublikowano:   czwartek
22
sty   2015   00:00  przez
Karina Pater

W dniu 05 maja 2011 roku związki zawodowe reprezentujące pracowników Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA zawarły z Zarządem JSW SA "Porozumienie zawarte w trybie art. 9 paragraf 1 Kodeksu Pracy". Gwarantami tegoż porozumienia byli przedstawiciele Rządu RP, to jest podsekretarz stanu Ministerstwa Gospodarki, podsekretarz stanu Ministerstwa Skarbu Państwa oraz Wojewoda Śląski

 

.
W dniu dzisiejszym Zarząd JSW SA powołując się na politykę Rządu RP jednostronnie wypowiedział to porozumienie, powiadamiając w pierwszej kolejności media, później związki zawodowe, a na końcu pracowników JSW SA Zarząd składając12 stycznia 2015 r. stronie związkowej propozycje zmian w obowiązujących w JSW SA. zasadach wynagradzania i systemach pracy w celu ich negocjacji i zawarcia ewentualnego porozumienia nie dochowuje trzydziestodniowego terminu na zajęcie stanowiska przez stronę społeczną w przedmiotowej sprawie. Zarząd w swoim wypowiedzeniu powołuje się na art. 2417 Kodeksu Pracy zapominając o paragrafie 4 Porozumienia Zbiorowego z dnia 5 maja 2011 roku, w którym są jasno określone zasady, kiedy i w jakim trybie można wypowiedzieć to porozumienie. Przypominamy, że ma ono obowiązywać do momentu zawarcia nowego, jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników JSW SA. Jednostronne wypowiedzenie tego porozumienia to kolejny, jaskrawy przykład, w jak wybiórczy sposób Zarząd JSW SA. przestrzega prawo pracy, nie dotrzymując po raz kolejny zawartych uzgodnień.

Związki zawodowe w imieniu pracowników Spółki od lat sygnalizowały Radzie Nadzorczej i Stronie Właścicielskiej, że Zarząd JSW SA stracił wiarygodność i nie widzą możliwości zawierania kolejnych porozumień, które i tak nie będą gwarantem stabilizacji sytuacji w Spółce. Potwierdzeniem tego są wyniki przeprowadzonego w 2014 roku referendum, w którym ponad 93 proc. pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że Zarząd jest niewiarygodny i nie potrafi w sposób racjonalny zarządzać tak potężną firmą jak Jastrzębska Spółka Węglowa SA.

Pomimo powyższych faktów związki zawodowe nadal potwierdzają gotowość do prowadzenia negocjacji i doprowadzenia do uzgodnienia nowego jednolitego Zakładowego Układu Zbiorowego pracy dla Pracowników JSW SA, w którym mają być zawarte między innymi rozwiązania na czas kryzysu. Przypominamy, że zgodnie z porozumieniem zawartym przed upublicznieniem JSW SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie takie zobowiązanie przyjął na siebie także pracodawca. Jednakże przez ostatnie trzy lata pomimo zorganizowania wielu spotkań nie udało się dojść do porozumienia, ponieważ Zarząd Spółki pozorował negocjacje, wielokrotnie zmieniając swoje stanowisko i propozycje rozwiązań układowych. Było to więc tylko pozorowanie dialogu społecznego. Jednocześnie Zarząd wprowadzał jednostronnie bez jakichkolwiek negocjacji z przedstawicielami załogi nieprzemyślane i niezgodne z prawem rozwiązania w drodze uchwał czy ofert do pracowników. W ten sposób w ostatnim okresie Zarząd JSW SA wielokrotnie złamał prawo pracy, co potwierdzają kolejne pokontrolne wystąpienia Państwowej Inspekcji Pracy.

Związki zawodowe działające w Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA potwierdzają gotowość podjęcia negocjacji w celu wypracowania rozwiązań, które umożliwią poprawę sytuacji w JSW SA ale do tych rozmów musi włączyć się strona właścicielska. Podkreślamy, że w Porozumieniu z dnia 17.01.2015 r. zawartym pomiędzy stroną rządową i Międzyzwiązkowym Komitetem Protestacyjno - Strajkowym w punkcie 12 znalazł się zapis "Strona rządowa niezwłocznie podejmie rozmowy na temat sytuacji w pozostałych spółkach górniczych... Jednocześnie podjęty zostanie dialog na temat sytuacji w przemysłu energochłonnego na Śląsku". Do stołu negocjacyjnego powinni zatem zasiąść przedstawiciele Rządu RP, większościowego właściciela JSW SA, którzy byli gwarantami porozumienia zawartego przed prywatyzacją, które poza gwarancjami zatrudnienia gwarantuje utrzymanie zapisów zakładowych układów zbiorowych pracy i innych dotychczas obowiązujących uregulowań z zakresu prawa pracy a naszej Spółce.

Przypominamy, że w "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2007 r. w rozdziale "Prywatyzacja górnictwa" znalazł się zapis, że proces prywatyzacji może być prowadzony poprzez giełdę w celu pozyskania kapitałów na rozwój i modernizację prywatyzowanego przedsiębiorstwa. Rząd nie zrealizował tego zapisu i 5 miliardów 400 tysięcy złotych zasiliło budżet państwa. Na modernizację i rozwój JSW SA nie przekazano ani złotówki.

Przez kolejne lata JSW SA zgodnie z przepisami obciążającymi górnictwo 34-ma różnymi obciążeniami podatkowymi jest jednym z głównych dostarczycieli gotówki do kasy państwowej. Ostatnim "gwoździem do trumny" była decyzja Zarządu za zgodą strony właściciela zakupu kopalni "Knurów - Szczygłowice" za 1,5 miliarda złotych, która to w najbliższym czasie może doprowadzić do utraty płynności finansowej JSW SA.

Obecna sytuacja jest spowodowana przede wszystkim fatalnym zarządzaniem przedsiębiorstwem w ostatnich latach. Podkreślamy, że trzeba dokładnie określić sytuację w JSW SA, wskazać wszystkie przyczyny zapaści finansowej, ponieważ spadek przychodów został spowodowany przede wszystkim brakami w wydobyciu węgla, głównie koksowego, który osiąga najwyższe ceny oraz złą polityką sprzedaży, a nie tylko spadającymi cenami węgla. Nie można dopuścić do sytuacji, aby koszty wychodzenia z kryzysu ponosili tylko pracownicy. Do zaistniałych problemów należy podejść kompleksowo, trzeba wspólnie stworzyć program naprawczy obejmujący wszystkie aspekty mające wpływ na sytuację finansową JSW SA, nie tylko poprzez drastyczne obniżenie wynagrodzeń pracowniczych.

W świetle powyższego niezbędne konieczne są rozmowy z udziałem przedstawicieli Rządu RP. Należy zapobiec wybuchowi niekontrolowanych protestów społecznych, trzeba najpierw zapobiec pożarowi, a nie dopiero później go gasić, gdzie będzie już za późno. W innym przypadku cała odpowiedzialność za przyszłą sytuację w JSW SA spadnie na Zarząd i Rząd RP, który jest większościowym właścicielem Spółki.

Związki Zawodowe JSWSztab Protestacyjny ZEC S.A.
Opublikowano:   środa
21
sty   2015   13:50  przez
Grzegorz Glodt


Centrale związkowe domagają się dialogu
Opublikowano:   wtorek
20
sty   2015   00:00  przez
Karina Pater

Centrale związkowe domagają się dialogu ze strony rządu

Do końca stycznia OPZZ, Solidarność i Forum ZZ czekają na podjęcie przez rząd Ewy Kopacz dialogu ze stroną społeczną na temat postulatów świata pracy.-  Były one szczególnie wyartykułowane podczas  200-tys. demonstracji we wrześniu 2013 roku – przypomnieli liderzy central związkowych. A teraz wymagają natychmiastowej analizy, bo jak pokazały protesty górników,  rząd jednostronnie metodą bata chce wprowadzać antypracownicze programy dla wielu branż. Ostry sprzeciw górników powinien być ostrzeżeniem dla rządu. W razie braku reakcji premier Kopacz, centrale związkowe przystąpią do akcji protestacyjnych. A jak mówił przewodniczący OPZZ Jan Guz trwa bitwa o prawa pracownicze i branżowe. Zaś obecny  rząd wyspecjalizował się w tym, że podpisuje porozumienia, dokonuje uzgodnień, a potem ich nie realizuje. Wśród branż, które oprócz górnictwa i przemysłu potrzebują pilnych rozwiązań wymienił pocztowców, kolejarzy, transportowców, energetyków, nauczycieli  i rolników. Związkowe niezrealizowane zeszłoroczne postulaty dotyczą m.in. wieku emerytalnego, emerytur pomostowych, umów śmieciowych, patologii w agencjach pracy tymczasowej i elastycznego czasu pracy.  - Nic dla ruchu zawodowego nie jest ważniejsze niż prawo do pracy – podkreślał podczas konferencji dla dziennikarzy 20 stycznia w Katowicach w siedzibie śląskiego Sztabu Protestacyjno – Strajkowego.

Pogotowie protestacyjne trwa. Centrale związkowe liczą, że premier Kopacz podejmie dialog.  Związkowcy poinformowali jedocześnie  o powołaniu  tzw. grup roboczych, które doprecyzują scenariusz ewentualnych czynnych akcji protestacyjnych.

W obradach Krajowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego uczestniczyli  liderzy : Jan Guz (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych), Piotr Duda (NSZZ „Solidarność") oraz Tadeusz Chwałka (Forum Związków Zawodowych) i przedstawiciele poszczególnych central, w tym Dariusz Potyrała – przewodniczący ZZG w Polsce. Obrady sztabu poprzedziło robocze spotkanie  Jana Guza, przewodniczącego OPZZ, w siedzibie ZZG w Polsce z przedstawicielami związków branży górniczej, metalowej, transportowej, nauczycielskiej.  Związkowcy analizowali  przebieg negocjacji z rządem w sprawie restrukturyzacji Kompanii Węglowej, podpisane porozumienie i jego skutki oraz ewentualne dalsze scenariusze walki o prawa pracownicze w skali ogólnopolskiej.

Biuro Prasowe ZZG w Polsce
Partnerzy

image 1
image 1
image 1
image 1
image 1