Referendum przedstrajkowe w ZEC S.A.

INFORMACJA DO PRACOWNIKÓW ZEC S.A.

Szanowni Państwo,

W trwającym w naszej spółce od lutego br. sporze zbiorowym o podwyżkę wynagrodzeń doszliśmy do ostatniego jego etapu.

W toku wielomiesięcznych negocjacji wykorzystaliśmy wszelkie znane nam i dostępne prawem sposoby na uzyskanie od pracodawcy podwyżek na poziomie, który mógłby pozwolić nam zakończyć ten spór porozumieniem.

W wyniku tych działań pracodawca kilkakrotnie zwiększał kwotę proponowanej podwyżki, jednak jej ostateczny poziom, jaki przedstawił nam na zakończenie mediacji, zamyka się kwotą 64,60 zł. brutto na miesiąc.

Przyjęcie tej propozycji powinno zdaniem pracodawcy zaspokoić roszczenia płacowe pracowników za lata 2017 i 2018r, a tak naprawdę za lata 2015 – 2018. Przypominamy bowiem, że od 15 października 2015r. (tj. od daty prywatyzacji) stawki osobistego zaszeregowania pracowników wzrosły zaledwie o 0,6%, (co zostało wprowadzone zamiast gwarantowanych UZP przeszeregowań indywidualnych).

Propozycja pracodawcy oznacza, że pracownik, którego zarobek wynosi obecnie 3000zł. netto (a sami wiecie, że osiągnięcie takiego zarobku możliwe jest tylko w sezonie grzewczym i to po przepracowaniu 5/6 sobót, niedziel i świąt) otrzymałby miesięcznie 51zł. wzrostu.

Każdy może łatwo policzyć jaką kwotę podwyżki uzyskałby. Wystarczy pomnożyć swój zarobek przez 1,7%, a uzyskany wynik będzie stanowił kwotę podwyżki.

Według naszych informacji poziom ten w żaden sposób Was nie satysfakcjonuje. Z tego powodu nie przyjęliśmy propozycji pracodawcy i sporządziliśmy protokół rozbieżności, wypełniając tym samym wszystkie przewidziane prawem i obowiązujące w tym zakresie procedury.

Polskie prawo (USTAWA z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych Dz.U. 1991 Nr 55 poz. 236) stanowi:

Art. 15. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej. (…)

Art. 18. Udział w strajku jest dobrowolny.

Art. 19. 1. Niedopuszczalne jest zaprzestanie pracy w wyniku akcji strajkowych na stanowiskach pracy, urządzeniach i instalacjach, na których zaniechanie pracy zagraża życiu i zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.(…)

Art. 20. 1. Strajk zakładowy ogłasza organizacja związkowa po uzyskaniu zgody większości głosujących pracowników, jeżeli w głosowaniu wzięło udział co najmniej 50% pracowników zakładu pracy.

  1. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem.

Art. 21. 1. Kierownik zakładu pracy nie może być w czasie strajku ograniczony w pełnieniu obowiązków i w wykonywaniu uprawnień w odniesieniu do pracowników niebiorących udziału w strajku oraz w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu i nieprzerwanej pracy tych obiektów, urządzeń i instalacji, których unieruchomienie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub przywrócenia normalnej działalności zakładu.

  1. Organizatorzy strajku są obowiązani współdziałać z kierownikiem zakładu pracy w zakresie niezbędnym do zapewnienia ochrony mienia zakładu pracy i nieprzerwanej pracy obiektów, urządzeń i instalacji, o których mowa w ust. 1.(…)

Art. 23. 1. Udział pracownika w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami ustawy nie stanowi naruszenia obowiązków pracowniczych.

  1. W okresie strajku zorganizowanego zgodnie z przepisami ustawy pracownik zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia. Okres przerwy w wykonywaniu pracy wlicza się do okresu zatrudnienia w zakładzie pracy.(…)

Art. 26. 1. Kto w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją: 1) przeszkadza we wszczęciu lub w prowadzeniu w sposób zgodny z prawem sporu zbiorowego, 2) nie dopełnia obowiązków określonych w tej ustawie – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”(…)

Ponieważ strajk jest środkiem ostatecznym organizacje nasze przed jego ogłoszeniem skorzystają z wszelkich innych form nacisku i działań protestacyjnych mających na celu zawarcie satysfakcjonującego porozumienia.

Porozumienie może bowiem zostać zawarte na każdym etapie sporu.

Aby jednak można było skorzystać z tych form niezbędne jest wyrażenie woli przez Pracowników w referendum.

Zapraszamy zatem każdego Pracownika ZEC S.A. do wzięcia udziału w referendum.

Z ostatniej chwili: referendum odbędzie się w czwartek 7 grudnia 2017r. W ciepłowniach i elektrociepłowniach „Kazimierz”, „Juliusz”, „Niwka - Modrzejów”, „Mysłowice”, „Murcki”, „Wieczorek”, „Wujek”, „Kleofas”, „Wesoła”, „Śląsk”, „Szopienice”: w godzinach od 530 do 630 oraz od 1330 1430, w Biurze Zarządu w godzinach od 630 do 830.